English Tiếng Việt

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.
  • Air Freight
  • Sea Freight
  • Inland Transportation
  • Logistic
  • Projects & Specials
  • Insurance

Dịch vụ bảo hiểm của Cargoteam được thực hiện theo các điều khoản và cấp độ khách hàng yêu cầu. Theo quốc gia nguồn gốc của hàng hóa, sự cố, bất ổn chính trị, hàng hóa bị mất cắp hay hư hại, Cargoteam có khả năng cung cấp điều kiện an ninh với giá cả hợp lí.

Chúng tôi thu xếp bảo hiểm cho tất cả các loại hàng hóa từ loại thông thường đến hàng cá nhân, v.v.

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved